Algemene Voorwaarden

  • Home
  • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Index

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Ra Khang Thai Massage & Wellness en een client waarop Ra Khang Thai Massage & Wellness deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Ra Khang Thai Massage & Wellness

1. De medewerkers van Ra Khang Thai Massage & Wellness zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
3. De medewerkers van Ra Khang Thai Massage & Wellness zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De medewerkers van Ra Khang Thai Massage & Wellness zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
5. Behandelingen bij Ra Khang Thai Massage & Wellness zijn beschikbaar voor cliënten vanaf de leeftijd van 12 jaar. Wij eisen tussen 12 en 16 jaar dat er een volwassene cliënt meegaat naar de behandeling. Vanaf 16 jaar is het mogelijk zelfstandig een behandeling/faciliteit te reserveren.

3. Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Ra Khang Thai Massage & Wellness melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Ra Khang Thai Massage & Wellness het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd niet te bereiken is op het doorgegeven telefoonnummer, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. Ra Khang Thai Massage & Wellness moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een afgeschermd online systeem.
3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

5. Betaling

1. Ra Khang Thai Massage & Wellness vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de praktijk, op de website en in een prijslijst.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. Er kan niet gewijzigd worden in acties, geen extra acties uit initiatief van de cliënt verzonnen worden of vervangende producten/behandelingen met een actie mee laten doen. De vernoemde producten/behandelingen in de actie zijn de enige waar deze actie op geldig is.
5. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling, de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant, pin, creditcard, cadeaubon of overschrijving te voldoen.
6. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en/of fouten.

6. Aansprakelijkheid

1. Ra Khang Thai Massage & Wellness is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Ra Khang Thai Massage & Wellness is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Ra Khang Thai Massage & Wellness is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
3. Ra Khang Thai Massage & Wellness is niet aansprakelijk voor eventuele bijkomende schade bij het negeren van een professioneel uitgesproken, of als voor- tijdens- na- zorg genoteerd advies op onze website.

7. Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Ra Khang Thai Massage & Wellness.
2. Ra Khang Thai Massage & Wellness moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Ra Khang Thai Massage & Wellness de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Ra Khang Thai Massage & Wellness alles doen om het defecte product te vervangen, als dit niet mogelijk is zal Ra Khang Thai Massage & Wellness het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. Ra Khang Thai Massage & Wellness en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie

1. Ra Khang Thai Massage & Wellness geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
3. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
4. De cliënt heeft 30 dagen de tijd om producten terug te brengen naar de salon voor eventuele restitutie. Deze mogelijkheid vervalt bij het openen of verbreken van een zogehete ‘seal’ volgens de Nederlandse Cosmetica wet.
5. Ra Khang Thai Massage & Wellness geeft geen restitutie op cadeaubonnen of kortingscoupons. Deze werken met een code welke anoniem is.
6. Daar waar Ra Khang Thai Massage & Wellness alleen verzending kan garanderen naar Nederland sturen wij geen cadeaubonnen op naar het buitenland. Voor bonnen in het buitenland verwijzen wij u naar onze online cadeaubonnen.

9. Geheimhouding

1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Beschadiging en/of diefstal

1. Ra Khang Thai Massage & Wellness heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Ra Khang Thai Massage & Wellness meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Ra Khang Thai Massage & Wellness het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Dit wordt gemeld onder de noemer ‘winkelverbod’, welke mondeling en schriftelijk opgelegd kan worden. Het betreden van het pand hierna wordt genoemd ‘huisvredebreuk’ welke wij zullen melden aan de politie.
3. Bij Ra Khang Thai Massage & Wellness wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
5. Grensoverschrijdend gedrag van seksuele aard heeft bij Ra Khang Thai Massage & Wellness een zero tolerance beleid. Zodra er opmerkingen worden gemaakt of vragen gesteld worden die dienen te leiden tot seksuele handelingen, gesprekken of overschrijdend gedrag zal medewerker elke vorm van contact en handelingen weigeren en eventuele behandelingen of verkoop stilleggen. De cliënt ontvangt op dat moment een onomkeerbaar winkelverbod.

12. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Ra Khang Thai Massage & Wellness en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Ra Khang Thai Massage & Wellness en zijn ook in de salon beschikbaar.
3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 / 

Inloggen

Send Message

My favorites